Hur hanterar vi dina personuppgifter på JN-utveckling

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och därmed även i Sverige. Förordningen som i Sverige ersätter Personuppgiftslagen, PUL. Dataskyddsförordningen innehåller generella regler om när behandling av personuppgifter får ske.

Dataskyddsförordningen fastställer sex grundläggande krav för all behandling av personuppgifter.

Vi ska säkerställa att personuppgifterna ska:

 1. behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätti förhållande till den registrerade. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska var lagliga innebär bland annat att det ska finnas en rättslig grund för behandlingen
 2. endast användas till och berättigande ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dess ändamål
 3. vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet för vilket de behandlas, uppgiftsminimering
 4. vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas skyndsamt.
 5. inte sparas eller förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för det ändamål vilket person-uppgifterna behandlas.
 6. skyddas mot obehörig och otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse genom att vidta lämpliga tekniska och organisatorisk åtgärder

För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter?

 • För uppdrag och potentiella uppdrag för familjehemsvård från socialtjänster runt om i landet
 • För individanpassad vård och behandling i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; så som journalföring samt planering av vård- behandlingsinsatser
 • För att hantera och ta emot intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande våra tjänster eller lediga tjänster
 • När du fyller i dina kontaktuppgifter på webbplatsen
 • När du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår hemsida
 • Uppgifter som vi får efter samtycke från dig, från olika register så som Misstanke-belastningsregister, socialregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan
 • När du anmäler dig till informationsträffar och utbildning
 • För att uppfylla krav vad det gäller anställningar

Kontakt Om du har frågor kring din behandling av personuppgifter kan du vända dig till föreståndare Susanne Sjölin

Susanne.sjolin@ipage.se Telefon 0709-531564