Ungdomsplacering

Vårt arbete med placerade ungdomar bygger på att skapa goda förutsättningar för en hälsosam utveckling. Typ av placering är varierande från uppväxtplacering eller kan tanken vara hemflytt, alternativt arbetar vi mot ett eget boende på sikt. Ibland ändras målet under resans gång.

Tillsammans med ungdom och placerande myndighet, lägger vi upp den arbetsplan som möjliggör en förändring och förbättring av livssituation för den unge.

Viktiga komponenter i vårt arbete med ungdomar är en fungerande skolgång och meningsfull fritid. Placeringens karaktär och varaktighet varierar och anpassas efter behov och förutsättningar.

Vi arbetar med nätverket och andra för ungdomen viktiga personer. Ofta är stödet till biologföräldrarna en viktig del i behandlingen. Även i de fall tanken inte är en hemflytt, försöker vi, om möjligt, skapa förutsättningar för en fungerande relation till ungdomens familj eller andra närstående.

Ungdomar kan vara SoL placerade men också enligt LVU.

Behandlingen är individuellt utformad och anpassad efter den unges specifika behov. I de fall det finns en missbruksproblematik ingår även åtefallsprevention och urinprov .

Innehåll:
– Omfattande stöd av ansvarig konsulent
– Matchat familjehem
– Fungerade sysselsättning
– Meningsfull fritid
– Motiverande samtal(MI)
– Tillgång till samtalsterapeut
– Tillgång till psykiatriker
– Återfallsprevention
– Urinprovstagning

Tillsammans med uppdragsgivaren matchas den mest lämpliga familjen fram. Vi arbetar med familjer som lever i en stabil tillvaro med god förmåga till empati och värme men också tydlighet och gränser.
Familjehemmets uppgift är att leva och verka som vanlig familj. Det ger den unge social träning i en miljö som inte är onaturlig. Att ingå i ett familjesamanhang,i en så normal miljö som möjligt, främjar också ungdomens utveckling mot lösningar som är hållbara på sikt.
Till varje ungdom knyts en konsulent som ansvarar för placeringen.Det är konsulenten uppgift att mobilisera de resurser som krävs för att genomföra det som fastställts i behandlingsplanen. Konsulenten har det övergripande ansvaret för placeringen och för kontakten med placerande myndighet.

Konsulentens arbete är att agera ”spindel” i det teamarbetet som ska utföras tillsammans med socialtjänst, biologföräldrar och familjehem. Genom stöd och behandling arbetar vi för att främja en personlig utveckling hos den unge. Relationsskapandet blir en viktig del i den process där tillit och förtroende utvecklas.

Inledningsvis har konsulenten intensiv kontakt med placerad ungdomen och familjehem.Den regelbundna kontakt som upprättats, anpassas sedan efter behov. I konsulentstödet ingår träffar med ungdom och familjehem, enskilda samtal med den unge. Konsulenten ska även aktivt göra saker utanför familjhemmet tillsammans med den ungdomen

Vid ungdomsplaceringar ges familjehemmet extra stort stöd och avlastning. Detta för att orka med det stundtals krävande arbetet som familjehemsvärd. Konsulent har vid ungdomsplaceringar ansvar för de delar som möjliggör en fungerande skolgång och är den som håller i skolkontakten. Familjehemmet ska ges möjlighet att istället koncentrera sig på mer relationsskapande aktiviteter.

Konsulent/jourverksamhet finns ständigt tillgänglig för att hantera problem samt ge stöd och handledning.