Vår verksamhet

JN-utveckling startades 1997. Vi har tillsammans mångårig och bred erfarenhet av behandlingsarbete inom missbruk,ungdoms och- kriminalitetsproblematik,diagnoser och psykisk ohälsa. Våra konsulenter och andra medarbetare har erfarenhet av behandlande arbete både i kommunal och privat regi.

Vår målsättning är att skapa förutsättningar för individer med social problematik eller missbruk att fungerar självständigt utan droger och kriminalitet. Att skapa goda förutsättningar för hållbara lösningar och en varaktig förändring är vårt främsta mål.

Kärnan i vårt arbete bygger på ett omfattande konsulentstöd till både klient och familjehem. Vi har ständig jour och beredskap för att omgående hantera problem samt ge stöd och handledning vid behov.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid delaktighet och tar hänsyn till klientens egen uppfattning om orsakerna till- samt förslag på tillvägagångsätt för att komma till rätta med problem.

Vi gör en individuell bedömning av varje placerad klient och behandlingsinsatsen skräddarsys efter den enskildes behov.Det är verkligheten och de förutsättningar som råder som styr vårt sätt att arbeta. Grundsynen är att social problematik och missbruk är komplexa frågor utan enkla lösningar. Humanism, tydlighet och gränssättningar är vägledande i verksamheten.

Vår modell bygger på tålamod och att en seriös behandlingsprocess måste få ta tid. Till varje placering knyts en konsulent. Konsulent skall ge ett omfattande stöd till familjehem och klient samt samordna övriga behandlingskontakter. Genom att skapa förutsättningar att bygga upp ett nytt socialt nätverk, arbete/utbildning, eget boende samt fritidsaktiviteter läggs grunden till en ny start i livet.

Att göra klienten delaktig är ett viktigt led i vår behandling och den plan vi lägger upp för utförande. Vi gör tillsammans med klienten en detaljerad genomförandeplan, utifrån de mål som finns i vårdplanen. Vi har stor erfarenhet av hur man bäst använder en genomförandeplan, därför lägger vi stor vikt vid klientens uppfattning och idéer om tillvägagångsätt. För oss är detta ett viktigt redskap för att detaljerat planera hur vi ska gå tillväga, samt mäta var vi befinner oss i förhållande till målet.

Till varje klient knyts en konsulent som ansvarar för placeringen.Det åligger ansvarig konsulent att vara samordnande länk och ta hand om all myndighetskontakt samt tillsammans med klient och placerande myndighet skräddarsy en individuell rehabilitering, där viktiga komponenter är sysselsättning och meningsfull fritid.

Konsulenten besöker klient och familjehem varje vecka eller efter behov. Familjehemskonsulent finns alltid tillgänglig då vi har ständig jour och beredskap.

Konsulenten arbetar individuellt med varje klient för att stimulera och utveckla motivation.Relationen är verktyget som skapar lust till förändring. Konsulenterna är utbildade i MI och arbetar aktivt med detta förhållningsätt i motivationsarbetet.Vi väljer att ha ett positivt tänk och utgår från ett salutogent förhållningssätt där stort fokus ligger på friskfaktorer och det som fungerar.

Vår personal har adekvat utbildning och personlig lämplighet. De får kontinuerligt kompetenshöjande vidarutbildning samt har extern handledning. JN-Utveckling har utvecklat en systematisk dokumentation kring klienter som regelbundet följs upp och utvärderas. Detta sker såväl i det dagliga arbetet som på verksamhetsnivå. Förutom extern utvärdering genomför vi årligen brukarundersökning för både klient -och familjehem. På JN-utveckling har vi ett ständigt pågående förbättringsarbete för att säkerställa att den behandlingvi ger är av god kvalitet.

Motiverande intervju
Motiverande Intervju använder vi i individuella samtal för att bedöma var klienten befinner sig i förändringsprocessen. Vi använder oss också av MI som samtalsmetodik för att stimulera en positiv förändring, samt för att skapa arbetsallians och väcka klientens egna tankar om förändring.

Återfallsprevention
Alla klienter som tillhör målgruppen alkohol/drog eller spelmissbrukare erbjuds kurs i återfallsprevention av våra konsulenter som är utbildade kursledare. Vi arbetar både individuellt och i grupp med återfallsprevention för att identifiera risksituationer och hitta avvärjande strategier. Gruppvis arbetar vi när det geografiskt är möjligt och sammansättningen av gruppen är gynnsam. Gruppens storlek begränsas till 4-6 deltagare samt 2 konsulenter som kursledare.

Klienterna arbetar under kursen med:
• Kartläggning av risksituationer för återfall
• Problembeteendets konsekvenser
• Hantera och undvika risksituationer för återfall
• Finna alternativ till problembeteendet

Urinprover
Vi tar regelbundet, och alltid vid misstanke om återfall, urinprover för att styrka klientens drogfrihet.Frekvensen avgörs av den individuella bedömningen och vilken missbruksproblematik som klienten uppvisar.

ADL-träning
ADL-träning är en metod vi använder för personlig utveckling. Det omfattar träning och stöd i att utöva sysslor i det vardagliga livet. All ADL-träning anpassas till den enskildes behov och förmåga för att ge möjlighet att utvecklas och främja ett självständigt liv.

Terapeuter
Vi har terapeuter knutna till verksamheten som bland annat arbetar både tolvstegs- och KBT-inriktat.

JN-utveckling AB

JN-utveckling AB har tillstånd från IVO(Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnd, föreslå familjehem och jourhem till barn samt ge stöd och handledning till dessa familje- och jourhem.
Vi ramavtal med flera regioner och kommuner såsom Skåne, Halland, Kronoberg, Mölndal, Borås, Ale, Kungälv, Småland och Göteborg

Secura Nova
All dokumentation och uppföljning sker i
Secura Nova – ett databaserat journal och dokumentationssystem

JN-utveckling AB, 556738-1453 . På JN-utveckling arbetar fem konsulenter, föreståndare och verksamhetschef. Personal har någon av följande utbildning: Socionom, socialpedagog eller behandlingsassistent.
Företaget har kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega.

Företaget har högsta kreditvärdighet och tillhör enligt intyg från UC AB riskklass 5 med en riskprognos på 0,10% För ekonomi se: www.allabolag.se

Viktiga områden i det systematiska kvalitetsarbetet

– Kvalitetssäkring av sociala insatser
– Tillgänglighet
– Samarbete och samverkan
– Dokumentation
– Fel och brister i verksamheten
– Synpunkter och klagomål på verksamheten
– Personal- och kompetensförsörjning
– Uppföljning och utvärdering
Kvalitetssystemet utgår från en målstyrning av verksamheten. Detta innebär att vi arbetar med tydliga mål. För att styrningen ska anses meningsfull måste den grundas på vad som ska åstadkommas och hur det ska åstadkommas.

För yttterliggare frågor eller kontakt maila:

susanne.sjolin@ipage.se