Vuxenplacering

Kärnan i vårt arbete bygger på ett omfattande konsulentstöd till både klient och familjehem. Vår ständiga jour och beredskap gör att vi omgående kan ta itu med problem som uppstår och ge stöd och handledning vid behov.

Arbetet med en vuxenplacering handlar om att skapa förutsättningar för en sund utveckling mot drogfrihet, till ett stabilt mående och ett fungerande socialt nätverk. Att kunna leva en självständigt liv.

En placering inleds ofta med ett introduktionsmöte i klientens hemkommun tillsammans med ansvarig handläggare, klient och familjehemskonsulent. Vi presenterar då vår verksamhet, och hur vi arbetar för att möta klientens behov och problemområden. Vi finns tillgängliga på kort varsel och kan möta upp även akuta ärenden.

Efter introduktionsmötet planerar vi studiebesök i ett eller flera familjehem. Detta för att underlätta för den som skall placeras, att skapa sig en ide om hur placeringen kommer att se ut.

Vistelsetid i familjehem varierar och ser olika ut beroende på individuella lösningar. Oftast varar en vuxenplacering i familjehem mellan sex månader och ett år, detta varier dock.

Sysselsättning är en viktig del av behandlingen då det främjar en sund utveckling på flera sätt. Sysselsättning i form av arbete, praktik eller skola blir också aktuellt för de flesta vuxna. Relativt snabbt, efter individuell bedömning, ska vederbörande vara aktiv i verksamhet som är utvecklande och på sikt kan leda till egenförsörjning. JN-Utveckling har mycket kontakter med näringsliv, skolor och föreningsliv.

Efter tiden i familjehem planeras utsluss till egen bostad, som inte nödvändigtvis betyder ett förstahandskontrakt.Det är i det egna boendet som den verkliga utmaningen börjar för flertalet vuxenplacerade. Vi betraktar tiden efter familjhemmet som väldigt viktig. Det är oftast i den fasen, i den egna bostaden, som risken för återfall är stor – om inte stödet är tillräckligt. På JN-utveckling ser vi utslussen som en viktig och kritisk del av behandlingen och ger därför även i denna del, ett omfattande konsulentstöd.Även familjehemmet kan finnas kvar som stöd under tiden i utsluss. Ibland tillsätts också extra resursperson – allt för att tillhandahålla tillräckligt och behovsanpassat stöd.

– Omfattande stöd av ansvarig konsulent
– Matchat familjehem
– Motiverande samtal(MI)
– Återfallsprevention
– Tillgång till samtalsterapeut KBT, psykodynamisk eller annan inriktning
– Tillgång till psykiatriker specialkompetens missbruk

– Substitutionsbehandling av opiatberoende
– Urinprovstagning
– Fungerade sysselsättning
– Meningsfull fritid
– Utsluss och eftervård

Vägen till till en positiv utveckling, går via successiva beteendeförändringar som ett resultat av ökad kunskap om sin problematik och historia. Tillsammans med sociala framsteg, blir kombinationen en framgångsrik behandlingsform, då det sker i det sammanhang och verklighet klienten befinner sig i. En betydande faktorn i behandlingen är goda relationer till de människor som är involverade i klientens rehabilitering.

Vårt arbete bygger på tålamod och respekt för tanken att en seriös behandlingsprocess måste få ta tid. Återfall är inte ovanligt och behöver inte betyda slutet på en positiv förändring. Samtidigt så är vår erfarenhet att chansen för att lyckas är större om inga återfall sker.

Till varje klient knyts en konsulent som ansvarar för placeringen Konsulentens arbete kan beskrivas som” spindeln” i det teamarbete där klient, socialtjänst och familjehem verkar tillsammans. Konsulenten arbetar med att främja en personlig utveckling hos individen genom stöd och behandling, relationsskapandet blir en viktig del i den process där tillit och förtroende utvecklas.

Inledningsvis har konsulenten frekvent kontakt med klient och familjehem som sedan oftast, övergår till veckovisa besök.Konsulent har enskilda samtal med sin klient men man träffas även utanför familjehemmet för olika typer av aktiviteter.
Konsulenten har det övergripande ansvaret för placeringen, för kontakt med placerande myndighet samt att mobilisera de resurser som uppdragsgivaren fastställt i behandlingsplanen.

Konsulent/jourverksamhet finnsständigt tillgänglig för att hantera problem och ge stöd och handledning.